MILJÖ

Vår miljöpolicy

Solrosen Städ & Fönsterputs är ett professionellt städföretag vars miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:


 •  I Våra uppdrag använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion. Som en naturlig följd av detta så använder vi svanenmärkta och naturvänliga medel. Våra leverantörer av dessa ser du till höger med länk till deras sidor och där hittar ni produktbladen till samtliga medel.

 •  Värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter

 •  Minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas

 •  Med optimerad körplanering för arbetsledning och städpatruller undviker onödig fordonstrafik samt  använder miljödiesel som drivmedel

 •  Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap

 •  Ständigt informerar och utbildar våra medarbetare genom löpande SRY-utbildning, avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs

 •  Verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egenårligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser

 • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.


 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.

 • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

- Partners:

(Redskap, arbetskläder

samt städkem)

(Redskap, maskiner

samt städkem)

(Sammarbetspartner

samt städprodukter)